آرمیتا رضایی‌نژاد

آرمیتا رضایی‌نژاد دبیر بزرگترین رویداد نوجوانانه کشور شد

آرمیتا رضایی‌نژاد

به گزارش خبرگزاران، آرمیتا رضایی نژاد دختر شهید داریوش رضایی نژاد و دبیر رویداد «از ۲۰»، درباره برگزاری این رویداد گفت: مسابقه «از ۲۰»، با همت ستاد از بیست و با مشارکت تشکل‌های فرهنگی تربیتی کشور اجرا خواهد شد.

وی افزود: مقام معظم رهبری همواره در فرمایشات خود به نوجوانان، آن‌ها را به قوی شدن توصیه می‌کنند و در همین راستا یکی از آرمان‌های بزرگ ما در بزرگترین رویداد نوجوانانه کشور، توجه به نوجوانان برای رسیدن به ایرانی قوی در سال ۱۴۲۰ است.

وی با بیان اینکه رویداد «از ۲۰» یکی از بزرگترین رویداد‌های نوجوانانه کشور است، گفت: در طراحی این رویداد از کارشناسان و روانشناسان حوزه کودک و نوجوان استفاده شده و می‌توانیم این ادعا را داشته باشیم که تنها مسابقه‌ای هستیم که در طراحی آن نیز نوجوانان مشارکت جدی داشته‌اند.

رضایی نژاد افزود: در طول مسابقه، چندین ماموریت ویژه و طلایی طراحی شده است تا شاخصه‌های اخلاقی یک الگوی برجسته اسلامی معرفی شود.

دختر شهید داریوش رضایی نژاد افزود: در این طـرح، فـردی خیالـی از سال ۱۴۲۰ به دوره نوجوانی در سال ۱۳۹۹ برمی گردد و در طـول رویـداد بــا قالب‌های مختلف، نوجـوان مخاطـب را بـرای آینده‌ای روشـن مهیا می‌کنـد.

وی مخاطبان رویداد بزرگ «از ۲۰» را همه نوجوانان دختر و پسر ۱۲ تا ۱۷ ساله کشور عنوان کرد و گفت: ایــن رویــداد در بــازه زمانــی آذر تــا بهمــن مــاه ســال جــاری برگــزار می‌شود و مخاطبــان آن می‌توانند پــس از ورود بــه ســایت و ایجــاد حســاب کاربــری بــه صــورت هفتگــی بــا ابعــادی از زندگی یک الگوی وارسته، در قالــب تولیــدات و محصــولات فرهنگــی آشــنا شوند.

وی خلاصه کــردن مطلــب و پاســخ بــه ســؤال‌ها، تولیــد نمـا آوا، تولیـد موشــن گرافی، تولیــد فیلــم کوتــاه و کلیـپ، عکاسـی و … را از برخی ماموریت‌های تعریف شده در ایــن رویـداد عنوان کرد و گفت: پــس از پایــان هــر مرحلــه، نوجــوان بــا توجــه بــه امتیازی کــه کســب می‌کنــد، از کدهــای تخفیــف برخــوردار می‌شــود کــه قابلیــت خریــد و اســتفاده از خدمــات ســایت‌های معتبــر و جــذاب مخصــوص نوجــوان را خواهــد داشــت. علاوه بر ایــن، در مرحلــه آخــر نیــز، آثــار بــه صــورت کیفــی بررســی و از طریــق داوری تخصصــی نمره‌گــذاری خواهـنـد شــد و جوایز ویژهای، چون گوشی، تبلت، ساعت هوشمند اهدا خواهد شد و علاوه بر این به افراد منتخب و برگزیده جوایز فوق‌العاده ویژه‌ای نیز تعلق خواهد گرفت.

وی افزود: همچنین بیســت تشــکل و گــروه برتــر کــه اعضــای معرفــی شــده توســط آن‌هــا نیز در مجمــوع، بیشــترین امتیــاز را کســب کرده باشند برنــده جوایــز نقــدی خواهنــد شــد و تشــکل‌ها می‌تواننــد بــا مجمــوع امتیاز‌هــای اعضایشــان از جوایــز غیــر نقــدی تشــکلی رویــداد نیز بهره منــد شــوند.

آرمیتا رضایی نژاد با اشاره به نام گذاری این رویداد به «از ۲۰» گفت: در واقع سال ۱۴۲۰ علاوه بر اینکه نیمی از گام دوم انقلاب طی شده است، زمانــی اســت کــه طبــق پیش بینــی حکیمانــه رهبــر معظــم انقلاب (مد ظله العالی)، رژیم کودک‌کشی در منطقه وجــود نخواهــد داشــت و در واقع در آن زمان ایــران تبدیــل بــه یــک کشور آرمــانی خواهد شد که قله‌هــای پیشــرفت را با همت جوانانش فتح کــرده اســت.

وی تقویت روحیه خودباوری، مثبت اندیشی و ترغیب به تلاش بیشتر را از ارکان اصلی این رویداد ذکر کرد و گفت: این رویداد در راستای دغدغه‌هــای مقام معظم رهبری در خصوص تربیــت آیندهســازان تمــدن اســلامی طراحی شده و هدف آن آماده‌ســازی نســل جدیــد به عنــوان محــور تحقــق نظــام پیشــرفته اســلامی و ســاخت ایــران قــوی اســت.

دبیر رویداد «از ۲۰» گفت: بــرای رســیدن بــه قلــه نظــام پیشــرفته اســلامی، بایــد نوجوانــان را بــه ویژگی‌هــا و صفاتــی مجهــز کــرد کــه رهبــر معظــم انقـلـاب از نســل نوجــوان انتظــار دارنــد و ایــن رویــداد قــرار اســت بــا یــاری خداونــد بــرای رســیدن بــه ایــن مهــم تــلاش کنــد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *