با فیلم های جشنواره کودک| ماجراجویی و هیجان با «ناخدا دندان خنجری»

  به گزارش خبرنگاران سینما تئاتر ، پویانمایی سینمایی ناخدا دندان خنجری «Captain Sabertooth and the Magic Diamond به کارگردانی راسموس آ سیورتسن و ماریت…

ادامه مطلب با فیلم های جشنواره کودک| ماجراجویی و هیجان با «ناخدا دندان خنجری»