مجری جدید در «آفریقا امروز»/ بررسی افزایش بی سابقه آدم ربایی در خلیج گینه

به گزارش خبرنگاران رادیو و تلویزیون ، جدیدترین برنامه  «آفریقا امروز» پس از جایگزینی اکرام  ابراهیم عبدی کریم با شیلا نلیما، با نگاهی به گزارش…

ادامه مطلب مجری جدید در «آفریقا امروز»/ بررسی افزایش بی سابقه آدم ربایی در خلیج گینه