هالیوود و گریم‌هایی که از این رو به آن رو می‌کند!/ «پسر جهنمی» حاصل کار ۳۵ چهره پرداز

خبرگزاران ـ گروه سینما ـ علیرضا سپهوند:  فیلم سینمایی از عناصری تشکیل می شود که هرگاه عمده این عناصر به صورت درست و حرفه ای استفاده…

ادامه مطلب هالیوود و گریم‌هایی که از این رو به آن رو می‌کند!/ «پسر جهنمی» حاصل کار ۳۵ چهره پرداز