نگاهی به کتاب گنجینه صلح و دوستی

کتاب گنجینه صلح و دوستی کتابی است که در ابتدا سخنانی از ائمه معصومین، بزرگان، فیلسوفان و شاعران توسط استاد ابراهیم صنوبر ملقب به پدر…

ادامه مطلب نگاهی به کتاب گنجینه صلح و دوستی