خواننده اثر محمد رسول الله: خواستم به سهم خود جواب توهین ماکرون را بدهم!

خبرگزاری  ـ گروه موسیقی: با توهین «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه به اسلام و ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون مسلمانان که یک چهارم جمعیت کل…

ادامه مطلب خواننده اثر محمد رسول الله: خواستم به سهم خود جواب توهین ماکرون را بدهم!