آثار نهایی بخش دانشجویی هفدهمین جشنواره تئاتر مقاومت معرفی شدند

به گزارش خبرگزاران، رضا صمدپور، کوروش سلیمانی و خیام وقارکاشانی انتخاب آثار برگزیده نهایی را بر عهده داشتند. اسامی آثار برگزیده بدون اولویت به شرح…

ادامه مطلب آثار نهایی بخش دانشجویی هفدهمین جشنواره تئاتر مقاومت معرفی شدند