تامین گاز واحدهای صنعتی در زمستان بهتر از سال گذشته خواهد بود

به گزارش خبرگزاران به نقل از خانه ملت، حسن منتظر تربتی مدیرعامل شرکت ملی گاز درباره وضعیت تامین گاز موردنیاز واحدهای صنعتی در زمستان سال…

ادامه مطلب تامین گاز واحدهای صنعتی در زمستان بهتر از سال گذشته خواهد بود