ترابزون آماده فروش حسینی

ترابزون آماده فروش حسینی/مدافع ایرانی دو پیشنهاد خارجی دارد

به گزارش خبرگزاران، سایت «فوتومچ» ترکیه خبر داد آینده مجید حسینی مدافع ایرانی با آمدن عبدلله افچنین به راس کادرفنی ترابزون اسپور در هاله ای…

ادامه مطلب ترابزون آماده فروش حسینی/مدافع ایرانی دو پیشنهاد خارجی دارد