پرستار سوئدی

جشنواره ای که با یک نفر در جزیره ای دورافتاده برگزار می شود!

به گزارش خبرنگاران سینمایی به نقل از گاردین، پرستار سوئدی به عنوان تنها شرکت کننده در جزیره ای دور افتاده تمام فیلم های جشنواره گوتنبرگ را…

ادامه مطلب جشنواره ای که با یک نفر در جزیره ای دورافتاده برگزار می شود!