پورحیدری و کاشانی

نامگذاری دو خیابان تهران به نام پورحیدری و کاشانی

به گزارش خبرگزاران، حجت نظری در حاشیه جلسه شورای شهر تهران اظهار داشت: با تصویب اعضای شورای شهر تهران، خیابان روشنایی در منطقه یک شهرداری…

ادامه مطلب نامگذاری دو خیابان تهران به نام پورحیدری و کاشانی