انتشار پنجمین شماره دوفصلنامه «پژوهشنامه رسانه بین‌الملل»

به گزارش خبرگزاران، پژوهشنامه رسانه بین‌الملل، نخستین نشریه علمی معاونت برون‌مرزی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است که توسط واحد پژوهش‌های کاربردی منتشر…

ادامه مطلب انتشار پنجمین شماره دوفصلنامه «پژوهشنامه رسانه بین‌الملل»