دستگیری ستاره سابق لیورپول به خاطر یک شوخی نادرست

به گزارش خبرگزاران، «نیل رادک» در مصاحبه ای عنوان کرد به خاطر یک رفتار و شوخی نادرست سال ها قبل در فرودگاه توسط پلیس دستگیر…

ادامه مطلب دستگیری ستاره سابق لیورپول به خاطر یک شوخی نادرست