مصطفی سعدون

مرگ ناگهانی فوتبالیست عراقی در حین تمرین

به گزارش خبرگزاران، سایت «اسپورت» عراق خبر داد مصطفی سعدون دروازه تیم نفت عراق در حین تمرینات دچار ضربه مغزی شد و در نهایت شب…

ادامه مطلب مرگ ناگهانی فوتبالیست عراقی در حین تمرین