«روزهای ابدی»

ماجرای خروج مستشاران آمریکایی از سایت کبکان در «روزهای ابدی»

خبرگزاران- گروه رادیو و تلویزیون: روزهای اولیه پس از انقلاب مستشاران آمریکایی مستقر در ایستگاه هوایی سیا در کبکان در شهر درگز وادار به خروج از…

ادامه مطلب ماجرای خروج مستشاران آمریکایی از سایت کبکان در «روزهای ابدی»