معرفی رئیس جدید سازمان سینمایی حوزه هنری؟

  به گزارش خبرنگاران سینمایی ، شنیده شده رئیس سازمان سینمایی حوزه هنری تغییر کرده و محمد حمزه‌زاده جای خود را به حمیدرضا جعفریان داده…

ادامه مطلب معرفی رئیس جدید سازمان سینمایی حوزه هنری؟