سردار آسمانی

اجرای ۷ نمایش در بخش صحنه‌ای تئاتر سردار آسمانی/جزئیاتی از تصمیمات ایجاد حریم تئاتر شهر

به گزارش خبرگزاران، هیئت انتخاب آثار بخش صحنه‌ای متشکل از وحید فخر موسوی، محمد لارتی و سیدعلی موسویان ۷ اثرنمایشی را واجد شرایط برای اجرا…

ادامه مطلب اجرای ۷ نمایش در بخش صحنه‌ای تئاتر سردار آسمانی/جزئیاتی از تصمیمات ایجاد حریم تئاتر شهر