«صبح آخرین روز»

تصویربرداری سریال «صبح آخرین روز» در دانشگاه شهید بهشتی

به گزارش خبرنگاران رادیو و تلویزیون ، تصویربرداری سریال «صبح آخرین روز» شهریور ماه در زنجان آغاز شده است و تا پایان امسال ادامه خواهد…

ادامه مطلب تصویربرداری سریال «صبح آخرین روز» در دانشگاه شهید بهشتی