صعود

صعود نمایندگان پارکور ایران در مسابقات قهرمانی آسیا

به گزارش خبرگزاران، ملی پوشان پارکور ایران در هر دو بخش آقایان و بانوان به جمع برترین های مسابقات مجازی قهرمانی آسیا راه پیدا کردند.…

ادامه مطلب صعود نمایندگان پارکور ایران در مسابقات قهرمانی آسیا