«اسکار»

«اسکار» امسال با چه شرایطی برگزار می‌شود؟/ شرکت‌کنندگان می‌توانند ماسک نزنند!

به گزارش خبرنگاران ، شرکت کنندگان در اسکار هنگام پخش تلویزیونی از ماسک صورت استفاده نمی کنند. آکادمی از شرکت کنندگان در اسکار نمی خواهد جلوی دوربین…

ادامه مطلب «اسکار» امسال با چه شرایطی برگزار می‌شود؟/ شرکت‌کنندگان می‌توانند ماسک نزنند!